Skip to content
privacy statement. 1  Algemeen Stichting JongerenWerk Peco verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting JongerenWerk Peco. Contactgegevens: Dit kan het bestuur zijn of we stellen een Functionaris Gegevensbescherming aan die weet waar ie het over heeft.>   2  Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.   3  Verwerkt Stichting JongerenWerk Peco persoonsgegevens? Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:
 1. Vrijwilligers van Stichting JongerenWerk Peco (NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer);
 2. Bestuursleden van Stichting JongerenWerk Peco (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);
 3. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer);
 4. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van Stichting JongerenWerk Peco (naam, e-mailadres en telefoonnummer);
4  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? De vereniging/stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Voor de gegevens van bestuursleden, contactpersonen, beheerder en vrijwilligers is een beheerder aangesteld. Deze gegevens worden beheerd door  <nog nader te omschrijven wie de beheerder is, waar de gegevens opgeslagen worden en op welke wijze dit beveiligd is.>   5  Waarvoor verwerkt Stichting JongerenWerk Peco  deze gegevens? De persoonsgegevens die Stichting JongerenWerk Peco verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
 1. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers te kunnen informeren en in te schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;
 2. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
 3. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op verschillende gebieden;
 4. Deelnemers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.
6  Verwerkt Stichting JongerenWerk Peco ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting JongerenWerk Peco verwerkt deze gegevens niet.   7  Hoe gaat Stichting JongerenWerk Peco  met mijn persoonsgegevens om? Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging/stichting of het doel waarvoor zij dienen, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming, tenzij wettelijk toegestaan of verplicht. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst. Wanneer de persoonsgegevens met derden worden gedeeld, deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt en er bovendien een verwerkersovereenkomst wordt gesloten, waarin onder andere is bepaald dat de persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.   8  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:
 1. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door het bestuur van Stichting JongerenWerk Peco;
 2. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door het bestuur van Stichting JongerenWerk Peco;
 3. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door het bestuur van Stichting JongerenWerk Peco;
 4. Deelnemers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door het bestuur van Stichting JongerenWerk Peco en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan medewerkers die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende deelnemer(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende medewerkers. De medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;
 5. Beheerder: De persoonsgegevens van de beheerder(s) kan/kunnen worden ingezien door de bestuursleden/secretaris van Stichting JongerenWerk Peco.
Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te beperken.   9  Hoelang worden mijn gegevens bewaard? Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.   10     Welke regels gelden bij de verwerking van persoons-gegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting JongerenWerk Peco gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.   11     Kan ik zien welke gegevens Stichting JongerenWerk Peco  van mij verwerkt? U kunt een verzoek indienen bij het bestuur of Functionaris Gegenensbescherming van Stichting JongerenWerk Peco om deze gegevens in te zien. Het bestuur of de FG is bereikbaar via <email adres> U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens worden afgehandeld.   12     Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens? Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur of FG van Stichting JongerenWerk Peco, via <email adres>. Het bestuur of FG zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving.   13     Wijzigingen Stichting JongerenWerk Peco behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij het bestuur of op de website van Stichting JongerenWerk Peco te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.   Juni 2018

Fokkerstraat 50

7395 MD Teuge

055 323 16 63

maandag en woensdag van 19:00 uur tot 22:00 uur

info@sjwpeco.nl

stuur ons gerust een e-mail

Play Video