Skip to content

Peco's mudder VET run

10 september 2023

4e editie (FINAL EDITION)

Met een vette bek, door de drek!

Zondag 10 september 2023 vindt de 4e  en laatste editie van Peco’s Mudder VET Run plaats. Het doel is om zo snel mogelijk een parcours met obstakels en hindernissen af te leggen. De naam zegt het al “Mudder VET Run”, veel modder en hier en daar zal er een snack naar binnen gewerkt kunnen worden.
Wie mogen er mee doen? vanaf 14 jaar en ouder (5 en 10km) en kinderen van 8 t/m 14 jaar (2 km). Ga je voor de snelste tijd? Eten en drinken onderweg is niet verplicht.

Heeft u vragen, mail dan naar mudrun@sjwpeco.nl

Route 1 Family run
Van 8 t/m 14 jaar met ouders

Lengte: 2 km
Obstakels: 12 stuks
Eet obstakels: 1 stuk
Drink obstakels: 1 stuk
Starttijden: 11:10 – 11:40 uur
Inschrijfgeld: € 10 p.p.
T-shirt: Je krijgt een gratis mudrun T-shirt in jouw maat waar in gelopen kan worden.

Route 2
Vanaf 14 jaar en ouder

Lengte: 5 km
Obstakels: 25 stuks
Eet obstakels: 2 stuks
Drink obstakels: 2 stuks
Starttijden: 13:00 – 13:55 uur
Inschrijfgeld: € 20,- p.p.
T-shirt: Je krijgt een gratis mudrun T-shirt in jouw maat waar in gelopen kan worden.

Route 3
Vanaf 14 jaar en ouder

Lengte: 10 km
Obstakels: 50 stuks
Eet obstakels: 4 stuks
Drink obstakels: 4 stuks
Starttijden: 12:40 – 12:55 uur
Inschrijfgeld: € 25,- p.p.
T-shirt: Je krijgt een gratis mudrun T-shirt in jouw maat waar in gelopen kan worden.


Algemene voorwaarden Mudder VET run 2023

1.
Definities:

1.1
Evenement: ‘’Mudder VET run’’ welke wordt
georganiseerd door stichting jongerenwerk Peco.

1.2
Organisatie: Stichting jongerenwerk Peco
gevestigd te Teuge, waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich -al
dan niet via een derde zoals familie, vrienden, collega’s, etc. voor het
evenement heeft ingeschreven, dan wel mogelijk gebruik maakt van een door hem
of haar verkregen ticket tot deelname.

1.4
Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van
de deelnemer aan het evenement.

De algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de
overeenkomst.

2.
 Deelname:

2.1
Deelname aan het evenement is slechts mogelijk
indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. De
verantwoording hiervoor ligt dan ook volledig bij de deelnemer.

2.2
De Mudder VET run 2 kilometer: de deelnemer mag
uitsluitend deelnemen aan het evenement indien de deelnemer de leeftijd van 8
jaar heeft bereikt op het moment dat het evenement plaats zal vinden. Bovendien
dient de deelnemer minimaal te beschikken over zwemdiploma A. Daarnaast moet de
deelnemer worden vergezeld door een volwassene welke meeloopt over het
parcours. De volwassene die de deelnemer begeleid moet voorafgaand aan de
deelname aan het evenement schriftelijk een verklaring ondertekenen waarin met
de deelname en algemene voorwaarden akkoord wordt gegaan. Bij het ontbreken óf
twijfel over deze verklaring wordt deelname resoluut geweigerd.

2.3
De Mudder VET run 5 & 10 kilometer: de
deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het evenement indien de deelnemer de
leeftijd van 14 jaar of ouder heeft bereikt op het moment dat het evenement zal
plaats vinden.  De deelnemer moet
voorafgaand aan de deelname aan het evenement schriftelijk een verklaring
ondertekenen waarin met de deelname en algemene voorwaarden akkoord wordt
gegaan. Bij het ontbreken óf twijfel over deze verklaring wordt deelname
resoluut geweigerd.

2.4
De deelname aan het evenement geschiedt door de
deelnemer persoonlijk. Zie ook 1.3 van de algemene voorwaarden.

2.5
Inschrijfgelden en/of administratie- of
servicekosten onder welke benaming dan ook worden in geen enkel geval terugbetaald.

2.6
Het is de deelnemer toegestaan zijn/haar rechten
uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Indien de deelnemer daartoe
besluit is de oorspronkelijke deelnemer zelf verantwoordelijk deze derde
volledig op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden en andere bijzondere
voorwaarden of aandachtspunten c.q. aspecten. De derde kan en mag niet van de
organisatie verwachten dat zij hiertoe over gaat en heeft in dat geval
uitdrukkelijk zelf een plicht tot de verkrijging van de noodzakelijke
informatie. In elk geval accepteert deze derde door deelname aan het evenement
deze voorwaarden en bepalingen. Tevens zal deze derde niet tot het evenement
worden toegelaten als hij/zij niet de hiervoor genoemde verklaring ondertekent.

2.7
De organisator kan op grond van bijzondere en/of
uitzonderlijk redenen besluiten het evenement geen of gedeeltelijk doorgang te
laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen enkele aansprakelijkheid ontstaan
voor vergoeding van de door de deelnemer en/of derde gemaakte kosten in relatie
tot het evenement.

3.
Media en portretrecht

3.1
De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming
aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement
gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer zichtbaar is.
Met de inschrijving c.q. deelname gaat de deelnemer voorts akkoord met het
eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn
beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of
voorlichtende doeleinden van het evenement, zonder dat daarvoor een vergoeding
kan worden gevorderd.

4.
Afgelasting

4.1
De organisatie behoudt zich het recht voor de
route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of het evenement
geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden
of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de
organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het
inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiele schade.

5.
Aanwezigheid op parcours

5.1 omwille van
veiligheidsredenen is toegang tot het parcours en de aanwezige obstakels enkel
en alleen toegestaan voor deelnemers aan het evenement en voor medewerkers van
de organisatie. De organisatie kan toegang verlenen door óf speciale kleding of
in aanwezigheid van de organisatie het parcours te betreden. Mocht iemand buiten
deze omstandigheden desondanks het parcours betreden dan zal deze door
medewerkers van de organisatie worden verwijderd.

Play Video